Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési, valamint „süti” kezelési tájékoztató a https://www.mydoctoregeszsegkozpont.hu  valamint látogatói részére

A jelen tájékoztató („Tájékoztató”) az Egészségkártya Medical Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) által, kezelt, azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ (személyes adat) kezelésére vonatkozik.

A következőkben Ön tájékoztatást kaphat arról, hogy az Adatkezelő milyen személyes adatokat kezel, milyen célból és jogalapon, mennyi ideig, továbbá arról, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat kik ismerhetik meg, azokhoz kik férhetnek hozzá.

Ezeken kívül a lentiekben részletes felvilágosítást talál arról is, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban milyen jogok illetik meg Önt és azok hogyan gyakorolhatóak.

Amennyiben az adatkezeléssel vagy a jelen tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban kérdése, észrevétele van, küldje el a mydoctor@mydoctoregeszsegkozpont.hu  e-mail címre.

Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatót különösen új adatkezelés bevezetése, vagy már folyamatban lévő adatkezelés változása esetén módosíthatja, melyről elsősorban honlapján tájékoztatja ügyfeleit és a további érintett természetes személyeket.

 1. Általános tájékoztató a személyes adatok kezeléséről

Adatkezelő a tevékenysége során tudomására jutott, valamely természetes személyre vonatkozó információt (pl.: személyazonosító adatot, elérhetőségi adatot, egészségügyi adatot stb.), azaz személyes adatot a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendeletnek (Általános adatvédelmi rendelet – GDPR), továbbá a vonatkozó magyar adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, adatkezelőként kezeli és védi.

Adatkezelő: Egészségkártya Medical Kft.

Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 48-66. A. ép. 1. em.

Cégjegyzékszám: 01 09 186671

Adószám: 24866615-2-41

Képviseli: Deme Mónika ügyvezető

Telefonszám: +36 20 264 3707,

+36 30 120 1804

Email cím: mydoctor@mydoctoregszsegkozpont.hu

Adatvédelmi tisztviselő:

Név: Takács Júlia

Telefonszám: +36 20 470 6828

Email cím: takacs.julia@ehik.hu

A személyes adatokra vonatkozó adatkezelés fogalomkörébe tartozik a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így például a rögzítés, tárolás, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, törlés, illetve a megsemmisítés is. Adatkezelő a személyes adatok kezelése során megteszi a szükséges és megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozza az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést és azok jogosulatlan felhasználását. Így különösen, biztosítja létesítményei fizikai védelmét, és elektronikus rendszerei illetéktelen hozzáférés elleni védelmét logikai védelmi intézkedésekkel (pl.: tűzfal, jelszó alkalmazása, jogosultságkezelés alkalmazásával).

Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz alkalmazottai és közreműködői férhetnek hozzá, a feladataik teljesítéséhez, és az Ön részére való szolgáltatásnyújtáshoz szükséges mértékben, titoktartási kötelezettségvállalás mellett. Ezen kívül Adatkezelő az általa kezelt adatokat továbbíthatja harmadik személyeknek pl.: hatóságoknak, jogszabályi kötelezettségei teljesítése érdekében. Adattovábbításra sor kerülhet az Ön részére való szolgáltatásnyújtás érdekében (pl.: külső szolgáltató igénybevétele esetén) továbbá akkor is, ha az egyes adatkezelési műveletekhez (pl.: adattárolás, rendszerezés) harmadik személyt, a nevében és utasításai szerint eljáró adatfeldolgozót vesz igénybe. Adatkezelő az utóbbi adatkezelés esetén is biztosítja, hogy a személyes adatok csak olyan adatfeldolgozó részére kerüljenek továbbításra, aki megfelelő biztonsági protokollal biztosítja az adatkezelés és az Ön személyes adatai biztonságát.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa.  Erre való tekintettel, az adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos kérdések felmerülése esetén javasolt meglátogatni Adatkezelő weboldalát abból a célból, hogy az aktuálisan érvényes Tájékoztató információihoz hozzáférhessen.

 1. Kezelt adatok köre

Az alábbiakban általános tájékoztatást talál Adatkezelő különböző célú adatkezeléseiről. Amennyiben személyre szabott tájékoztatást kíván kapni pl.: arról, hogy az Ön személyes adatait Adatkezelő pontosan milyen címzetteknek továbbította és mikor, akkor kérését küldje el az adat@mydoctoregeszsegkozpont.hu hu e-mail címre.

I./ Egészségügyi szolgáltatás nyújtásával, egészségügyi ellátásra irányuló szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja 

Egészségügyi szolgáltatás nyújtása, páciens azonosítása, páciens ellátása

Adatkezelés jogalapja 

Egészségügyi ellátásra irányuló szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont) – szerződéskötéshez szükséges adatok tekintetében

Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont) – egészségügyi ellátás igénybevétel során keletkező egészségügyi adatok, valamint kórelőzmények tekintetében

Páciens önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont) – telefonszám, email cím gyors, egyszerű kapcsolattartás ellátással kapcsolatosan

Érintett személyes adatok köre 

Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli:

– Személyazonosító adatok (pl.: név, születési idő, anyja neve),

– Elérhetőségi adatok (lakcím, postacím, telefonszám, email cím),

– egészségügyi ellátással összefüggésben keletkezett egészségügyi adatok, továbbá TAJ azonosító,
– valamely egészségbiztosítást nyújtó biztosító által csoportos egészségbiztosítás keretében biztosított személy esetében a munkahely, biztosítási csomag

– Munkakör, vallási meggyőződés és faji származás, amennyiben annak az egészségügyi szolgáltatás nyújtása szempontjából jelentősége van.

A fenti személyes adatokat részben Ön, mint érintett személy adja meg Adatkezelő részére az egészségügyi szolgáltatással összefüggésben, vagy Adatkezelő az Ön hozzájárulásával más egészségügyi szolgáltatótól szerzi be azokat. Továbbá, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás esetében az Ön munkáltatója, mint Adatkezelő ügyfele továbbítja Adatkezelő részére a foglalkozás-egészségügyi vizsgálathoz szükséges személyazonosító és elérhetőségi adatokat. Amennyiben Ön valamely egészségbiztosítást nyújtó biztosító által biztosított személy, akkor az egészségügyi szolgáltatás nyújtása érdekében az egészségbiztosító személyazonosító és elérhetőségi adatokat továbbít Adatkezelő részére.

Mi az egészségügyi adat? Egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

Adatkezelés időtartama; törlés 

Adatkezelő az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény alapján az egészségügyi dokumentáció részét képező, az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos valamennyi egészségügyi és személyazonosító adatot az adatfelvételtől számított 30 évig, a zárójelentést 50 évig kezeli, megőrzi. A képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt annak készítésétől számított 10 évig kezeli, őrzi. E határidők elteltével a személyes adatokat tartalmazó egészségügyi dokumentációtörlésre, megsemmisítésre kerül.

Címzettek osztályai, adattovábbítás 

Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi címzettek részére továbbítja:

– az egészségügyi szolgáltatás, ellátás nyújtása, szerződés teljesítése céljából, ahhoz szükséges adatokat, egészségügyi szolgáltató partnerei részére (pl.: laborvizsgálatok elvégzése, sürgősségi ellátás, egyes különleges ellátások érdekében);

– jogszabályban meghatározott hatóságok részére, bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében (pl.: implantátum beültetése esetén a Központi Implantátumregiszternek való adatszolgáltatás);

– törvényben meghatározott hatóságok, bíróságok részére, azok hivatalos megkeresésére, felhívására, jogszabály alapján;

– dokumentumarchiválási, irattárolási szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozója részére, adatfeldolgozási szerződés alapján;

– informatikai infrastruktúrát nyújtó adatfeldolgozója részére, adatfeldolgozási szerződés alapján;

– küldemények kézbesítését végző társaságok, mint adatfeldolgozók részére a kézbesítéshez szükséges adatokat (név és cím), adatfeldolgozási szerződés alapján.

Adattovábbítás történik az Elektronikus Egészégügyi Szolgáltatási Tér (1125 Budapest, Diós árok 3.)

részére, jogszabályi kötelezettség alapján.

Adatkezelő a Páciens személyes adatait Európai Unión kívül tartózkodó vagy működő címzettek részére nem továbbít.

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye 

Az adatszolgáltatás az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához, a szerződés teljesítéséhez szükséges, ezért az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem, vagy nem megfelelően nyújtható szolgáltatás.

Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő a vizsgálat során keletkezett adatokat elektronikusan tűzfallal és megfelelő biztonsági intézkedésekkel védett Naucare adatbázisban tárolja. A Naucare rendszert az E-Consult 2000 Kft. (1119 Budapest, Andor utca 21. C. ép. fszt. 1., asz: 12535815-2-43, cgj: 01-09-986484) biztosítja és üzemelteti.

Adatkezelő adatfeldolgozó útján a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

II./ Időpontfoglalással kapcsolatos adatkezelési tevékenység

Adatkezelés célja 

Egészségügyi ellátás igénybevételéhez kapcsolódóan időpontfoglalás adott szolgáltatásra.

Adatkezelés jogalapja 

Páciens önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont

Érintett személyes adatok köre 

Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli:

– Személyazonosító adatok (pl.: név, születési idő, anyja neve, neme),

– Elérhetőségi adatok (lakcím, telefonszám, email cím),

– TAJ

A fenti személyes adatokat Ön, mint érintett személy adja meg Adatkezelő részére az egészségügyi szolgáltatással összefüggésben. Mástól nem gyűjt adatot Adatkezelő. Amennyiben a kötelező adatok megadása elmarad, úgy Adatkezelő nem tudja teljesíteni a kérést.

Adatkezelés időtartama; törlés 

a Páciens hozzájárulásának visszavonásáig, legfeljebb 5 év

Címzettek osztályai, adattovábbítás 

Adatkezelő a Páciens adatainak kezelésével összefüggésben egyes adatkezelési műveletek esetén adatfeldolgozót von be (Medicorp Hungary Zrt. és E-Consult 2000 Kft.).  A Páciens az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozásról az 1. pontban megadott elérhetőségek valamelyikén keresztül kaphat részletes tájékoztatást.

Adatkezelő a Páciens időpontfoglalásával kapcsolatosan kezelt személyes adatait adatfeldolgozón kívül nem közli más személlyel vagy szervezettel.

Adatkezelő a Páciens személyes adatait Európai Unión kívül tartózkodó vagy működő címzettek részére nem továbbít.

A fentebb rögzített személyes adatokhoz az Adatkezelő és azok a dolgozói férhetnek hozzá, akinek a munkaköri leírásában/szerződésében szereplő feladatai végrehajtása érdekében ez szükséges.

Igénybe vett Adatfeldolgozók:

 • Medicorp Hungary Zrt.

Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 2. 7. em. 13.

Cg.: 01 10 141172

Email cím: medicorp911@gmail.com

Képviseli: Gáspár Péter vezérigazgató

Ellátott feladat: külső időpontfoglaló rendszer működtetése

 • E-Consult 2000 Kft.

Székhely: 1119 Budapest, Andor utca 21. C. ép. fszt. 1.

Cg.: 01 09 986484

Email cím: info@econsult.hu

Képviseli: Dr. Vincze Balázs Mihály ügyvezető

Ellátott feladat: Egészségügyi ellátás munkafolyamatának támogatását biztosító informatikai rendszer (NauCare rendszer) és ennek keretében belső előjegyzési rendszer folyamatos üzemeltetése, rendszer licence jogainak biztosítása.

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye 

Az adatszolgáltatás az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához, a szerződés teljesítéséhez szükséges, ezért az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem, vagy nem megfelelően nyújtható szolgáltatás.

Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő az időpontfoglalás során online elektronikus rendszert alkalmaz. A weboldalon elérhető online időpontfoglaló rendszert a Medicorp Hungary Zrt. biztosítja. Ezen rendszerben rögzített és tárolt adatok védelme a tudomány és technológia állása szerint megfelelő biztonsági intézkedésekkel van biztosítva.

Adatkezelő az egészségügyi ellátást támogató informatikai rendszer keretében belső előjegyző rendszert is használ, melyet az E-Consult 2000 Kft., mint adatfeldolgozó üzemeltett. Ezen rendszer tűzfal védelemmel, megfelelő szintű jogosultságkezeléssel biztosítja az adatbázisában rögzített személyes adatok biztonságát.

Adatkezelő adatfeldolgozói útján a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

III./ Időpontfoglalás telefonos ügyfélszolgálaton keresztül

Adatkezelés célja 

Egészségügyi ellátás igénybevételéhez kapcsolódóan telefonos időpontfoglalás biztosítása

Adatkezelés jogalapja 

Páciens önkéntes hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont

Érintett személyes adatok köre 

Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli:

– Személyazonosító adatok (pl.: név, születési idő)

– Elérhetőségi adatok (telefonszám)

– TAJ

– érintett hangja,

– beszélgetés során elhangzott személyes adatok

Adatkezelő a telefonos ügyfélszolgálaton történő időpontfoglalással kapcsolatosan kizárólag a telefonáló személytől (Érintett-től) szerzett, az általa megadott/közölt adatokat és hangját kezeli; mástól nem gyűjt/szerez adatot. Amennyiben az adatok megadása elmarad, úgy Adatkezelő nem tudja teljesíteni az általa nyújtott szolgáltatást, ekkor egyéb módon (pl. online, személyesen stb.) tud időpontot foglalni az Érintett.

Adatkezelés időtartama; törlés 

a Páciens hozzájárulásának visszavonásáig, legfeljebb 1 év

Címzettek osztályai, adattovábbítás 

A telefonos ügyfélszolgálat igénybevétele esetén adatfeldolgozók kerülnek igénybevételre.

A telefonszolgáltató adatfeldolgozóként:

Magyar Telekom Távközlési Nyrt.

Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.

Cg.: 01 10 041928

A telefonbeszélgetés során, az időpontfoglálással kapcsolatos személyes adatokat az Egészségkártya Medical Kft. ügyfélszolgálati munkatársai rögzítik a Naucare rendszerben. A telefonbeszélgetésről felvétel nem készül.

Adatkezelő a Páciens időpontfoglalásával kapcsolatosan kezelt személyes adatait nem közli más személlyel vagy szervezettel.

Adatkezelő a Páciens személyes adatait Európai Unión kívül tartózkodó vagy működő címzettek részére nem továbbít.

A fentebb rögzített személyes adatokhoz az Adatkezelő és azok a dolgozói férhetnek hozzá, akinek a munkaköri leírásában/szerződésében szereplő feladatai végrehajtása érdekében ez szükséges.

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye 

Az adatszolgáltatás az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához, a szerződés teljesítéséhez szükséges, ezért az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem, vagy nem megfelelően nyújtható szolgáltatás.

Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő a telefonos beszélgetés során rögzített adatokat elektronikus rendszerben tárolja.

Adatkezelő adatfeldolgozó útján a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

IV./ Térítési díj megfizetésével kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja 

Igény bevett egészségügyi szolgáltatás ellenértékéről számla kiállítása

Adatkezelés jogalapja 

Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont – törvény szerinti számla, vagy bizonylatolási jogi kötelezettség teljesítése

Érintett személyes adatok köre 

Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli:

– Személyazonosító adatok (pl.: név, lakóhely)

– számlázási cím

– szolgáltatás megnevezése

Adatkezelő a Páciens által az ellátásért fizetett térítési díjhoz kapcsolódó adatkezeléshez mástól nem gyűjt/szerez adatot.

Adatkezelés időtartama; törlés 

Kötelező megőrzési idő végéig (8 év)

Címzettek osztályai, adattovábbítás 

A fentebb rögzített személyes adatokhoz az Adatkezelő és azok a dolgozói férhetnek hozzá, akinek a munkaköri leírásában/szerződésében szereplő feladatai végrehajtása érdekében ez szükséges.

Adatkezelő az Ön személyes adatainak kezelésével összefüggésben egyes adatkezelési műveletek (számlázás, könyvelés) esetén az E-Health Innovációs Klaszter Management Kft.-t, mint adatfeldolgozót vonja be.

Adatkezelő a Páciens személyes adatait Európai Unión kívül tartózkodó vagy működő címzettek részére nem továbbít.

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye 

Az adatszolgáltatás az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához, a szerződés teljesítéséhez szükséges, ezért az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem, vagy nem megfelelően nyújtható szolgáltatás.

Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő elektronikusan tárolja az adatokat megfelelő biztonságú adatbázisban. Az adatbázishoz való hozzáférés jelszóval lehetséges.

Adatkezelő adatfeldolgozó útján a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

VI./ Vizsgálati eredmény megismerésével kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja 

Igény bevett egészségügyi szolgáltatás kapcsán a vizsgálati eredmény megismerése

Adatkezelés jogalapja 

Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont – az egészségügyi adatok nyilvántartására vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése

Érintett személyes adatok köre 

Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli:

– Személyazonosító adatok (pl.: név, lakóhely, születési idő, hely, születési név, aláírás)

– TAJ szám

– egészségügyi adatok

Adatkezelő a vizsgálati eredmény megismerésével kapcsolatosan kizárólag a Pácienstől szerzett, az általa megadott/közölt adatokat kezeli, mástól nem gyűjt/szerez adatot.  Amennyiben a kötelező adatok megadása elmarad, úgy Adatkezelő nem tudja teljesíteni az általa nyújtott szolgáltatást.

Adatkezelés időtartama; törlés 

Kötelező megőrzési idő végéig (30 év)

Címzettek osztályai, adattovábbítás 

A fentebb rögzített személyes adatokhoz az Adatkezelő és azok a dolgozói férhetnek hozzá, akinek

a munkaköri leírásában/szerződésében szereplő feladatai végrehajtása érdekében ez szükséges.

Adatkezelő az Ön személyes adatainak kezelésével összefüggésben egyes adatkezelési műveletek esetén adatfeldolgozót (például informatikai infrastruktúrát üzemeltetőt) von be.  Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozásról és címzett adatkezelésről az 1. pontban megadott elérhetőségek valamelyikén kaphat részletes tájékoztatást.

Adattovábbítás történik az Elektronikus Egészégügyi Szolgáltatási Tér (1125 Budapest, Diós árok 3.) részére, jogszabályi kötelezettség alapján.

Adatkezelő a Páciens vizsgálati eredménye megismerésével kapcsolatosan kezelt személyes adatait nem közli más személlyel vagy szervezettel.

Adatkezelő a Páciens személyes adatait Európai Unión kívül tartózkodó vagy működő címzettek részére nem továbbít.

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye 

Az adatszolgáltatás az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához, a szerződés teljesítéséhez szükséges, ezért az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem, vagy nem megfelelően nyújtható szolgáltatás.

Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő elektronikusan tárolja az adatokat megfelelő biztonságú adatbázisban. Az adatbázishoz való hozzáférés jelszóval lehetséges.

Adatkezelő adatfeldolgozó útján a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

VII./ Panaszokkal kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja 

Panaszügyintézés, panasszal érintett eset körülményeinek kivizsgálása és a panasz kezelése.

Adatkezelés jogalapja

Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont);

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben foglalt, panaszkezelésre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont);

Az Ön, mint érintett személy hozzájárulása, amelyet a panasz benyújtásával ad meg Adatkezelő részére, különösen abban az esetben, amikor nem Ön vette igénybe az egészségügyi szolgáltatást, hanem például hozzátartozója, de a panaszt Ön nyújtja be (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Érintett személyes adatok köre

Panasz benyújtójának panaszban megadott személyazonosító adatai (jellemzően: név, e-mail cím, lakcím), továbbá a panaszban foglalt személyes, adott esetben egészségügyi adatok.

Adatkezelés időtartama; törlés

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 29 § (4) alapján az adatkezelés időtartama a panaszügy lezárásától számított 5 év, amelynek elteltével az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek.

Címzettek kategóriái, adattovábbítás

Adatkezelő a panaszokkal kapcsolatos személyes, adott esetben egészségügyi adatokat az alábbi címzettek részére továbbítja:

– az egészségügyi szolgáltató partnerek részére, a panasszal érintett egészségügyi szolgáltatás körülményeinek kivizsgálása céljából;

– törvényben meghatározott hatóságok, bíróságok részére, azok hivatalos megkeresésére, felhívására, jogszabály alapján;

– dokumentumarchiválási, irattárolási szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozója részére adatfeldolgozási szerződés alapján;

– küldemények kézbesítését végző társaságok, mint adatfeldolgozók részére a kézbesítéshez szükséges adatokat (név és cím), adatfeldolgozási szerződés alapján.

– valamely egészségbiztosítást nyújtó biztosító által biztosított személy esetében a biztosító vagy a munkáltató részére, amennyiben a panasz valamelyikükön keresztül érkezett és az érintett személy a panaszkezeléssel kapcsolatban hozzájárult a személyes adatok biztosító, vagy munkáltatója részére való továbbításához.

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye

A panaszhoz kapcsolódó valamennyi releváns adat szükséges a panasz kezeléséhez, a körülmények kivizsgáláshoz. Az adatszolgáltatás elmaradása, vagy hiányos volta esetén a panasz nem, vagy nem megfelelően kezelhető.

VIII./ Egyéb megkeresésekkel, ügyfél-elégedettségi kérdőívvel, továbbá kapcsolattartással összefüggő adatkezelés

Adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja a kapcsolattartás, adott esetben Adatkezelővel kötött szerződés teljesítése, szolgáltatás nyújtása, szolgáltatás minőségével kapcsolatos visszajelzés gyűjtése, kiértékelése és ezen keresztül a szolgáltatás színvonalának emelése. Egyéb esetekben a bejelentésekre, megkeresésekre, kérdésekre való válaszadás.

Adatkezelés jogalapja 

Adatkezelő szerződéses partnerei által a szerződésben kapcsolattartóként/szerződő félként megjelölt személyek esetében az adatkezelés jogalapja Adatkezelő és a szerződéses partnerének a szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Egyéb bejelentések, megkeresések, kérdések, illetve ügyfélelégedettségi kérdőív kitöltése esetén az Ön, mint érintett személy hozzájárulása, amelyet a megkeresés elküldésével, kérdőív kitöltésével és aláírásával ad meg Adatkezelő részére (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Érintett személyes adatok köre 

A kapcsolattartóként szerződésben megjelölt személy, továbbá a bejelentéssel, megkereséssel és kérdéssel Adatkezelővel (közvetlenül, vagy Adatkezelő adatfeldolgozója által szerkesztett, a https://www.mydoctoregeszsegkozpont.hu felületen keresztül forduló személy:

– neve,

– (munkahelyi) telefonszáma,

– (munkahelyi) e-mail címe,

–  megkeresésben, bejelentésben, ügyfél-elégedettségi kérdőívben foglalt további személyes adatok

Adatkezelés törlés időtartama

Szerződéses kapcsolattartó/szerződést kötő személyes adatai tekintetében az adott szerződés fennállta alatt és annak megszűnését követően az elévülési idő (igényérvényesítési határidő – 5 év) elteltéig tart az adatkezelés.

Egyéb esetekben az adatkezelés időtartama a megkeresés beérkezését követő 5 év (elévülési idő), amelynek elteltével az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek.

Címzettek kategóriái, adattovábbítás 

Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi címzettek részére továbbíthatja:

– törvényben meghatározott hatóságok, bíróságok részére, azok hivatalos megkeresésére, felhívására, jogszabály alapján;

– dokumentumarchiválási, irattárolási szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozója részére, adatfeldolgozási szerződés alapján.

Adatkezelő által működtetett honlapokon megadott adatokhoz az adott weboldal készítője, szerkesztője, mint Adatkezelő adatfeldolgozója is hozzáférhet.

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye 

Kapcsolattartói adatok hiányában a kapcsolattartás ellehetetlenül.

IX./ Álláshirdetésre jelentkezők adatainak kezelése és toborzási adatbázissal kapcsolatos adatkezelés 

Adatkezelés célja 

Álláshelyek betöltése, saját toborzási adatbázis összeállítása.

Adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az Ön, mint pályázó hozzájárulása, amelyet a pályázata benyújtásával ad meg Adatkezelő részére (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Egyéb esetekben a jogalap Adatkezelő álláshelyek betöltésére vonatkozó jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Érintett személyes adatok köre 

Pályázók esetében közvetlenül a pályázótól, vagy valamely állásportálon keresztül kapott adatok:

– név;

– elérhetőségi adatok (telefonszám, e-mail cím);

– minden olyan személyes adat, amelyet a pályázó önéletrajzában, pályázatával összefüggésben közöl.

Adatkezelő toborzási adatbázisában szereplők esetén

– név;

– továbbá olyan személyes adatok, amelyeket az érintett személy közösségi oldalakon, állásportálokon magáról közzétesz (pl.: végzettségre, szakmai gyakorlatra vonatkozó adatok).

Adatkezelés törlés időtartama; 

Eredménytelen pályázat esetében a pályázat benyújtását, továbbá toborzási adatbázisban szereplő személyek esetében az adatoknak Adatkezelő saját toborzási adatbázisába való felvételét követő 2 év. Az adatok ezt követően törlésre, megsemmisítésre kerülnek.

Címzettek kategóriái, adattovábbítás 

Adatkezelő a pályázók személyes adatait csak Adatkezelő vezetői részére továbbíthatja.

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye 

Pályázók esetében a hiányos adatszolgáltatás nem teszi lehetővé a pályázat eredményes elbírálását.

X./ Hírlevélszolgáltatás, direkt marketing tárgyú megkeresések  

Adatkezelés célja 

Közvetlen üzletszerzés, Adatkezelő szolgáltatásainak népszerűsítése, szolgáltatásai igénybevételének elősegítése.

Adatkezelés jogalapja 

Az Ön, mint érintett személy hozzájárulása, továbbá Adatkezelő közvetlen üzletszerzésre vonatkozó jogos érdeke.

Érintett személyes adatok köre 

Az Ön, mint érintett személy által megadott alábbi adatok:

– név,

– e-mail cím.

– IP cím

– Feliratkozás időpontja

Adatkezelés időtartama; törlés 

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés elleni tiltakozásig, ill. a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

Címzettek osztályai, adattovábbítás 

Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag törvényben meghatározott hatóságok, bíróságok részére, azok hivatalos megkeresésére, felhívására, jogszabály alapján továbbítja.

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye 

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem nyújtható hírlevélszolgáltatás.

XI./ Közösségi oldalakon létrehozott profilokkal kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja 

Adatkezelő közösségi profiljainak (Facebook) működtetése, moderálása, Adatkezelő szolgáltatásainak ismertetése, látogatottsági adatok elemzésén keresztül a Adatkezelő szolgáltatásainak folyamatos fejlesztése.

Adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja egyrészt az Ön, mint érintett személy hozzájárulása, amelyet pl.: az oldalra való belépésével, vélemény, vagy Adatkezelő bejegyzéseihez fűzött hozzászólás írásával ad meg (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Másrészt Adatkezelő közösségi profiljának megfelelő működtetéséhez, moderálásához fűződő jogos érdeke (pl.: sértő hozzászólások törlésére vonatkozóan; GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Érintett személyes adatok köre 

Név, és minden olyan személyes adat, amelyet az érintett személy a közösségi oldalon és Adatkezelő közösségi profiljával   kapcsolatban magáról közzétesz, hozzászólásában leír.

Adatkezelés időtartama; törlés 

Az oldalra való belépéstől, hozzászólás írásától számított legkésőbb 5 év (általános elévülési idő) elteltével a személyes adatok (ideértve a hozzászólásokat is) törlésre kerülnek.

Címzettek kategóriái, adattovábbítás 

Adatkezelő a közösségi oldalakon létrehozott profiloldalainak működtetésével kapcsolatban tudomására jutott adatokat nem továbbítja senkinek sem.

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye 

Az adatszolgáltatás elmaradása nem jár következménnyel.

 XII./ Tájékoztatás a cookie-król, sütikről

Mik azok a cookie-k, sütik?

A cookie (süti) egy kisméretű adatfájl, adategyüttes, amely egy weboldal meglátogatása, böngészése során kerül az Ön eszközére (számítógépére, telefonjára, táblagépére).

A sütik sokféle célt szolgálhatnak. Leggyakrabban a felhasználói élmény növelése, továbbá célzott reklámok elhelyezése érdekében gyűjtenek adatokat a meglátogatott weboldal használatáról, látogatottságáról.

A cookie-k nem alkalmasak egy weboldal látogatójának személy szerinti azonosítására, kizárólag a látogató eszközének (számítógépének, telefonjának, táblagépének) felismerésére. Nem alkalmasak programok vagy vírusok futtatására sem.

https://mydoctoregeszsegkozpont.hu/cookie-tajekoztato

Milyen célból és milyen sütiket használ Adatkezelő által működtetett honlap?

Adatkezelő az alábbi, általa működtetett honlapon alkalmaz sütiket:

Weboldal megnevezése, címe: https://www.mydoctoregeszsegkozpont.hu

Adatkezelő a fenti weblap vonatkozásában az alábbi, harmadik féltől származó külső sütiket alkalmazza, azaz olyan cookie-kat, amelyeket nem Adatkezelő, hanem egy külső szolgáltató hozott létre.

Cookie Süti funkciója és a süti által gyűjtött adatok 
Google Adwords cookie-k Ezek a sütik Adatkezelő weblapjain való látogatásokról gyűjtenek adatokat (pl.: meglátogatott aloldalak). Remarketing célúak, azaz lehetővé teszik, hogy az Ön számára, Adatkezelő honlapjain való látogatásai alapján, más weblapokon célzott Adatkezelő hirdetések jelenjenek meg.
Google Analytics cookie-k Ezek a sütik a honlapok használatáról, látogatottságáról való elemzések készítése érdekében, Adatkezelő honlapján való látogatásokról statisztikai adatokat gyűjtenek (pl.: megtekintett aloldalak, látogatók száma, hozzávetőleges földrajzi helyzetük stb.). Adatkezelő a Google Analytics szolgáltatáson keresztül, a weboldala forgalmáról és használatáról kapott statisztikai adatokat a honlapja fejlesztésére használja fel.
Facebook cookie-k Ezek a sütik szintén Adatkezelői honlap használatáról gyűjtenek adatokat (pl.: megtekintett aloldalak), annak érdekében, hogy a Facebook felületén az Ön számára célzott Adatkezelői hirdetések jelenjenek meg.

A fenti sütikről további információkat az alábbi weboldalakon talál: https://policies.google.com/technologies/types

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

https://www.facebook.com/help/cookies/

Mennyi ideig tárolódnak a sütik és hogyan törölhetők?

A fenti sütik Adatkezelő weblapjának látogatása során adott engedélyével, azaz az Ön hozzájárulásával kerülnek elhelyezésre a böngészésre használt eszközén. Élettartamuk változó, de legkésőbb az elhelyezésüket követő 2 év elteltével önműködően törlésre kerülnek. Ugyanakkor Ön a sütiket bármikor törölheti, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a sütik alkalmazását tiltsa. Az alábbi linkeken tájékozódhat a cookie-k törléséről, illetve tiltásáról a leggyakrabban használt böngészők esetében:

Google Chrome

Firefox
Microsoft Internet Explorer

A cookie-k alkalmazásának tiltása esetén azonban előfordulhat, hogy Adatkezelő weboldala a tervezettől eltérően, nem optimálisan fognak működni az Ön böngészőjében.

XIV./ Honlappal kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja 

Web felületen való megjelenés, a weboldalon Adatkezelő és munkatársaink bemutatása, a napi hírek, események, rendelési idők publikálása, ügyintézéshez és tájékoztatási kötelezettségből fakadó dokumentumok elérhetőségének biztosítása, kapcsolattartás, előjegyzés. Honlapon keresztül felveheti az érdeklődő a kapcsolatot Adatkezelővel, valamint a szolgáltatásairól információt talál.

Adatkezelés jogalapja 

GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

Érintett személyes adatok köre 

Kapcsolat menüpontban a „Küldjön üzenetet” űrlapon: Név, email cím, telefonszám, valamint az üzenetben közölt esetleges személyes adatok, információk, vagy a adat@mydoctoregeszsegkozpont.hu  email címre küldött üzenetben foglaltak. Egyes menüpontokban Munkatársaink neve, és az általuk megadott információk.

Adatkezelés időtartama; törlés 

Az oldalra való belépéstől, hozzászólás írásától számított legkésőbb 5 év (általános elévülési idő) elteltével a személyes adatok (ideértve a hozzászólásokat is) törlésre kerülnek.

Címzettek kategóriái, adattovábbítás 

Adatkezelő a weboldal működtetésével kapcsolatban, azon keresztül való kapcsolatfelvétel során tudomására jutott adatokat nem továbbítja senkinek sem.

 1. Milyen jogok gyakorolhatóak a személyes adatok kezelésével kapcsolatban?

Önnek joga van:

– a tájékoztatáshoz, személyes adataihoz való hozzáféréshez, másolat igényléséhez

– személyes adatai helyesbítéséhez,

– adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásához, személyes adatai törléséhez, azaz az ’elfeledtetéshez’,

– az adatkezelés elleni tiltakozáshoz,

– az adatkezelés korlátozásához,

– az adathordozhatósághoz,

 1. Tájékoztatáshoz való jog

A 2. pontban részletezett információkon túlmenően az 1. pontban megadott elérhetőségeken Önre vonatkozó konkrét tájékoztatást kérhet Adatkezelőtől arról, hogy kezeli-e személyes adatát, ha igen, akkor milyen adatát, milyen célból és jogalapon, mennyi ideig, továbbá felvilágosítást kérhet arról, hogy hogyan jutott el Adatkezelőhöz a személyes adata, azt továbbította-e, vagy ahhoz hozzáférést biztosított-e harmadik személynek, ha igen kinek, mikor, milyen célból, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos konkrét jogairól is felvilágosítást kérhet. A tájékoztatást Adatkezelő díjmentesen nyújtja, de egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó kérelem esetén a vonatkozó jogszabályban biztosított lehetőséggel élve – Adatkezelő (az adminisztratív költségekre figyelemmel, arányos) ésszerű mértékű díjat számíthat fel, vagy nem teljesíti a tájékoztatásra vonatkozó kérelmét.

Kérheti a kezelt személyes adatairól készült másolat kiadását, elektronikus vagy más (különösen papír) formátumban, melynek ellenértékeként – a vonatkozó jogszabályban biztosított lehetőséggel élve – Adatkezelő (az adminisztratív költségekre figyelemmel, arányos) ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

A tájékoztatásra vonatkozó kérelmét Adatkezelő mások jogainak (különösen az üzleti titok és a szellemi alkotások védelméhez való jog) tiszteletben tartásával teljesíti.

 1. Helyesbítéshez való jog

Amennyiben tudomására jut, hogy Adatkezelő által kezelt, rendszereiben tárolt valamely személyes adata (így különösen pl.: kapcsolattartásra szolgáló adata, e-mail címe, telefonszáma) helytelen (pl.: elírás folytán), vagy hiányos, akkor az 1. pontban megadott elérhetőségekre küldött kérelmére a Adatkezelő rendszereiben a hiányos személyes adatait kiegészíti, a helytelen személyes adatait helyesbíti. Továbbá, Adatkezelő a helyesbítésről tájékoztatja azokat a harmadik személyeket is, akiknek részére az Ön személyes adatait továbbította, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 1. Adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása; törléshez, elfeledtetéshez’ való jog

Az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, amely ugyanakkor nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Ha Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja és

– az adatkezelésnek más jogalapja nincs, vagy

– ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy

– az adatkezelés jogellenes, vagy

az adatokat jogszabály alapján törölni szükséges, akkor az 1. pontban megadott elérhetőségekre küldött kérelmére Adatkezelő a személyes adatait és azok másolatait rendszereiből véglegesen törli, ill. megsemmisíti azokat. Továbbá, Adatkezelő a törlésről tájékoztatja azokat a harmadik személyeket is, akiknek részére az Ön személyes adatait továbbította, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 1. Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az adatkezelés Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekén alapul, Önnek joga van tiltakozni az adatkezelés ellen az 1. pontban megadott elérhetőségeken, mely esetben az Ön személyes adatait a továbbiakban Adatkezelő nem kezeli, kivéve, ha az adatkezelést kényszerítő erejű, jogos ok indokolja.

 1. Adatkezelés korlátozása

Az 1. pontban megadott elérhetőségeken kérheti az Ön személyes adataira vonatkozó adatkezelés korlátozását, amely esetben Adatkezelő a személyes adatait csupán tárolhatja, anélkül, hogy azokat felhasználná, vagy azokon további adatkezelési műveletet (pl.: továbbítást, törlést) végezne; utóbbiakra a korlátozás alatt csak akkor kerülhet sor, ha Ön azokhoz hozzájárul, vagy azok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, illetve harmadik személy jogainak, az Unió, vagy valamely uniós tagállam fontos közérdekének védelméhez szükségesek. Továbbá, a korlátozásról a Adatkezelő tájékoztatja azokat a harmadik személyeket is, akiknek részére az Ön személyes adatait továbbította, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Az adatkezelés korlátozását akkor kérheti,

– ha úgy véli, hogy az adatai pontatlanok és nem szeretné, ha azokat Adatkezelő felhasználná mindaddig, amíg helyesbítésre nem kerülnek, illetve

– ha véleménye szerint az adatkezelés jogellenes, vagy

– Adatkezelő általi adatkezelés célja megszűnt, de nem szeretné, hogy az adatai törlésre kerüljenek, mert azokra pl.: jogi igényének előterjesztéséhez, védelméhez, érvényesítéséhez szüksége van.

Kérheti a korlátozást Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapuló adatkezelés elleni tiltakozással egyidejűleg is, mely esetben a korlátozás legfeljebb a tiltakozás iránti kérelem elbírálásáig tart.

 1. Adathordozhatóság

Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, vagy az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy automatizált módon történik, akkor az 1. pontban megadott elérhetőségeken kérheti kizárólag az Ön által Adatkezelő rendelkezésére bocsátott, Önre vonatkozó személyes adatok tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban való továbbítását a saját, vagy Ön által megjelölt más adatkezelő számára, egészségügyi adatok esetében orvosi titoktartás alóli felmentés mellett. A kérelmét Adatkezelő mások jogainak (különösen az üzleti titok és a szellemi alkotások védelméhez való jog) tiszteletben tartásával teljesíti.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok gyakorlása

A fentiekben részletezett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak gyakorlására irányuló kérelmét, megkeresését az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be. Kérjük, hogy a kérelmében adja meg legalább két személyes adatát, amellyel Adatkezelő be tudja azonosítani Önt (pl.: név és telefonszám, név és e-mail cím). Kérelmét, észrevételét szóban is megteheti az 1. pontban megjelölt telefonszámon, azonban Adatkezelő minden esetben írásban (elsősorban az Ön által választott formában, ennek hiányában Adatkezelő saját döntése szerint elektronikusan e-mail-en keresztül, vagy papír alapon, postai úton) ad választ, felvilágosítást.  Kérjük, hogy az írásban (e-mail-en vagy papír alapon benyújtott) kérelmében jelölje meg, hogy milyen formában szeretne választ kapni (pl.: elektronikusan e-mail-en keresztül, vagy papír alapon, postai úton), ellenkező esetben a választ a Adatkezelő a kérelmének megfelelő formában továbbítja Önnek. Adatkezelő az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmére, megkeresésére érdemi választ a beérkezéstől számított 30 napon belül, kivételesen (pl.: a kérelem összetettségére tekintettel) 60 napon belül ad. Utóbbi esetben külön tájékoztatja a válaszadási határidő meghosszabbításáról és annak okairól, a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül.

Még nem vagyok nagykorú. Hogyan járjak el?

Ha még nem töltötted be a 16. életévedet, akkor a törvényes képviselőd, azaz leggyakrabban a szülői felügyeletet gyakorló szülőd hozzájárulásával érvényesítheted a fentiekben részletezett jogokat. Ha a 16. életévedet betöltötted, de a 18-at még nem, akkor önállóan adhatsz adatkezeléshez való hozzájárulást, viszont a fentiekben részletezett jogokat csak a törvényes képviselőd, azaz leggyakrabban a szülői felügyeletet gyakorló szülőd hozzájárulásával gyakorolhatod.

 Elhunyt hozzátartozó személyes adataival kapcsolatban milyen jogok gyakorolhatóak?

Az érintett személy halálát követő 5 évig az általa még életében közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban erre meghatalmazott személy jogosult gyakorolni az érintett személy személyes adataival kapcsolatban a tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, tiltakozáshoz és az adatkezelés korlátozásához való jogot. Amennyiben az érintett személy életében senkit nem hatalmazott meg, akkor a halálát követő 5 évig a közeli hozzátartozója (a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, mint közeli hozzátartozók közül az, aki elsőként lép fel) jogosult a helyesbítéshez és a tiltakozáshoz való jogot gyakorolni, továbbá abban az esetben, ha az adatkezelés már az érintett személy életében is jogellenes volt, vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt, akkor a törléshez való és az adatkezelés korlátozásához való jogot is gyakorolhatja. Adatkezelő az elhunyt személy személyes adataival kapcsolatban az arra jogosulttól érkező megkeresésre, kérelemre a beérkezéstől számított 25 napon belül ad választ.

 1. Jogorvoslati lehetőségek – Adatvédelmi tisztviselő, felügyeleti szerv, bíróság

Az adatkezeléshez és a fentiekben részletezett jogok gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben, továbbá Adatkezelő adatkezelési kérelmekre, megkeresésekre adott válaszára vonatkozóan Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:

Adatvédelmi tisztviselő

Név: Kenéz Áron

E-mail cím:  kenez.aron@mydoctoregeszsegkozpont.hu

Levelezési cím: 1036 Budapest, Lajos utca 48-66. A. ép. 1. em.

Adatkezelő általi adatkezeléssel kapcsolatban panasszal fordulhat az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Honlap elérhetősége: http://naih.hu

Fentieken túlmenően adatkezeléssel kapcsolatos jogainak, igényeinek érvényesítése érdekében bírósághoz is fordulhat. A peres eljárást a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

A személyes adatai rendelkezésre bocsátásával Ön megerősíti, hogy az Adatkezelési Tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és elfogadta.

Az egyes külön szolgáltatások igénybevétele során további specifikus adatvédelmi feltételek is alkalmazandók, melyekről Ön az adott szolgáltatás igénybevétele előtt kaphat tájékoztatást, beleértve a betegfelvétel és az egészségügyi ellátás egyes lépései során történő adatfelvételt és az ahhoz kapcsolódó tájékoztatást is.

 1. Adatfeldolgozók

A Társaság üzleti tevékenységének elősegítésére, valamint a Weboldal folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása érdekében, az Adatkezelő által hírlevél küldéshez használt szoftver információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása érdekében, a szoftver biztonságos működtetésének szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján adatfeldolgozót vehet igénybe.

Az Egészségkártya Medical Kft. adatfeldolgozóinak köre:

 • Medicorp Hungary Zrt.

Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 2. 7. em. 13.

Cg.: 01 10 141172

Email cím: medicorp911@gmail.com

Képviseli: Gáspár Péter vezérigazgató

Ellátott feladat: külső időpontfoglaló rendszer működtetése

 • E-Consult 2000 Kft.

Székhely: 1119 Budapest, Andor utca 21. C. ép. fszt. 1.

Cg.: 01 09 986484

Email cím: info@econsult.hu

Képviseli: Dr. Vincze Balázs Mihály ügyvezető

Ellátott feladat: Egészségügyi ellátás munkafolyamatának támogatását biztosító informatikai rendszer (NauCare rendszer) és ennek keretében belső előjegyzési rendszer folyamatos üzemeltetése, rendszer licence jogainak biztosítása.

 • E-Health Innovációs Klaszter Management Kft.

Székhely: 2146 Mogyoród, Sport köz 10.

Cg.: 13 09 181727

Email cím: soos.eva.hu@gmail.com

Képviseli: Szabó Vivien ügyvezető

Ellátott feladat: Könyvelési, számlázási feladatok ellátása Adatkezelő részére

Önnek, mint ügyfélnek az alábbi jogai vannak az adatkezeléssel kapcsolatosan:

Tájékoztatáshoz való jog

A GDPR 15. cikk (1) bekezdésének megfelelően, Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve -a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével -törlését az adatfelvételnél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Ebben az esetben Társaságunk az Ön által megjelölt elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja az alábbi információkat:

– milyen személyes adatokat kezel Önről;

– milyen adatkezelés célokból;

– az adatkezelés időtartama;

– Önt adatkezeléssel összefüggésben megillető jogokról;

– a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak („Adatvédelmi Hatóság”) címzett panasz

benyújtásának jogáról.

Másolat kéréséhez való jog

A GDPR 15. cikk (3)-(4) bekezdése alapján Ön másolatot kérhet a Társaság által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben a Társaság az Ön által megjelölt elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja azokat a személyes adatokat, amelyeket Önről a Társaság kezel. A Társaság a Fogyasztóvédelmi törvény előírását alkalmazva az Ön kérésére, 30 napon belül díjmentesen biztosítja ügyfélszolgálatán a hangfelvétel meghallgatását, illetve hangfelvételenként évente egy alkalommal a hangfelvételről másolatot biztosít. Amennyiben Ön kéri, a Társaság a hangfelvételről készült másolatot elektronikus úton bocsátja rendelkezésére. Ön ezen jogait együttesen és külön-külön is gyakorolhatja. A hangfelvétel kiadásának mindössze az a feltétele, hogy a Társaság az Ön azonosítását elvégezhesse. A Társaság Önt a hangfelvétel készítésével, megőrzésével és rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos kötelezettségéről, továbbá az egyedi azonosítószámról a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatni köteles.

Helyesbítéshez való jog

A GDPR 16. cikke alapján, kérelmére az Ön kérésének megfelelően módosítjuk, pontosítjuk a személyes adatát.

Törléshez való jog

Ön kérheti, hogy töröljük személyes adatát, amennyiben annak jelen tájékoztató szerinti adatkezelési célja megvalósult, vagy amennyiben az adatkezelés jogszerűtlenül történt.

Korlátozáshoz való jog

Ön kérheti az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben:

– ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor addig korlátozzuk az adatkezelést, amíg a Társaság ellenőrizi a személyes adatok pontosságát;

– az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

Az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmében esetében azt is meg kell jelölni, hogy melyik okból kéri a korlátozást. A Társaság az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, a papír alapú iratokat pedig külön mappában tárolja.

A joggyakorlás közös szabályai

A Társaság a kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, amely legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

A kérelem megtagadása esetén a Társaság a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be az Adatvédelmi Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Társaság fenntartja magának azt a jogot, hogy ha megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy a Társaság meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

Jogérvényesítési lehetőségek 

Amennyiben az Ön megítélése szerint a Társaság adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál eljárását kezdeményezheti.

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

Emellett Önnek joga van a Társaság adatkezelésével szemben bírósághoz fordulni. A pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Budapest, 2021. augusztus 31.

Visszahívást kérek
+
Hívjanak!