ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Egészségkártya Medical Korlátolt Felelősségű Társaság

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Egészségügyi szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan ügyfelek részére –

 

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) vonatkoznak az Egészségkártya Medical Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1036 Budapest, Lajos utca 48-66. A. ép. 1. em.; cégjegyzékszáma: 01 09 186671; adószáma: 24866615-2-41; képviselik: Deme Mónika ügyvezető), mint egészségügyi magánellátást nyújtó, nem közfinanszírozású egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által az egészségügyi szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozóan tett, és a Megrendelő hozzátartozó/harmadik személy által meghatározott egészségügyi ellátást igénybe vevő, vagy abban részesülő személy(ek) [Eütv. 3. § a) pontja] („Páciens”) által elfogadott ajánlatokra, a részükre nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra, illetve szerződéscsomagokra, valamint a Szolgáltató és a Páciens (továbbiakban együttesen: Felek) között létrejött valamennyi szerződéses jogviszonyra, kivéve Felek eltérő írásbeli megállapodása esetén.

Jelen ÁSZF rendelkezései hatályosak az Egészségkártya Medical Kft. kizárólagos tulajdonában álló és az általa üzemeltetett www.mydoctoregeszsegkozpont.hu  domain alatt elérhető weboldal (” Weboldal”) használatára, valamint a Weboldalon keresztül a felhasználók részére kínált szolgáltatások igénybevételének feltételeire.

Egészségkártya Medical Kft. működteti a „MyDoctor Egészségközpont” -ot, melyen keresztül magán egészségügyi ellátást biztosít az alábbiak szerint.

MyDoctor Egészségközpont

Ügyvezető: Deme Mónika ügyvezető

Működtető: Egészségkártya Medical Kft.

Cím1036 Budapest, Lajos utca 48-66.

Telefon: +36 20 264 3707

Email: mydoctor@mydoctoregeszsegkozpont.hu

Web: www.mydoctoregeszsegkozpont.hu

 

 1. Általános rendelkezések
 2. A Felek között létrejött egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó minden – akár írásban, akár szóban, ráutaló magatartással létrejött – egyedi szolgáltatási szerződés (Szolgáltatási Szerződés) esetében háttérszabályként a jelen ÁSZF alkalmazandó.

Amennyiben az egyedi Szolgáltatási Szerződés nem kerül írásban megkötésre, úgy a Felek között a jogviszony a Páciens által hiánytalanul kitöltött és aláírt adatfelvételi lap aláírásának dátumával jön létre. Szolgáltató a szolgáltatást kizárólag a kitöltött és aláírt adatfelvételi lap/ vagy egyedi szolgáltatási szerződés birtokában és a szolgáltatás aktiválásáról szóló email értesítés kiküldését követően kezdi meg. A szolgáltatás aktiválásáról a szerződő fél az adatfelvételi lapon megadott telefonszámra, vagy email címre értesítést kap, miután a szolgáltatási díj megfizetésre került.

 1. A Páciens az írásba foglalt egyedi Szolgáltatási Szerződés aláírásával, illetve az adatfelvételi lap aláírásával elismeri, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződés megkötése előtt lehetővé tette, hogy a Páciens jelen ÁSZF tartalmát megismerhesse, továbbá a Szerződés aláírásával az ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek fogadja el.
 2. A Szolgáltató rögzíti, hogy a jelen ÁSZF esetleges módosításáról és a módosuló rendelkezésekről a honlapján értesítést tesz közzé, egyben ezzel egyidejűleg, ugyanazon a helyen hozzáférhetővé teszi az egységes szerkezetű verziószámmal ellátott ÁSZF-et. A Szolgáltató rögzíti, hogy a módosított rendelkezések valamennyi Páciensre, illetőleg részükre tejesített valamennyi jövőbeni egészségügyi szolgáltatásra kötelezőek és irányadóak.
 3. Amennyiben a Szolgáltató és a Páciens között létrejött Szolgáltatási Szerződés és egyéb megállapodás eltérően nem rendelkezik, úgy a Felek a Szolgáltatási Szerződést határozott, a Páciens által kiválasztott egészségügyi szolgáltatás Szolgáltató által történő megkezdésétől a teljesítéséig terjedő időre kötik, amely időtartam alatt a megrendelt egészségügyi szolgáltatások igénybevételére a mindenkor érvényes és hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadók, az egyedi Szolgáltatási Szerződésben foglalt eltérésekkel.
 4. Szolgáltató kijelenti, hogy az egészségügyi szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi tárgyi-, személyi feltétellel, valamint érvényes és hatályos működési engedéllyel rendelkezik, megfelel a jogszabályi feltételnek. A Szolgáltató nevében és részéről nyújtott személyek, valamint a Személyes közreműködők szerepelnek az egészségügyi államigazgatási szerv által vezetett nyilvántartásában, rendelkezik a szolgáltatás nyújtására vonatkozó megfelelő felelősségbiztosítási szerződéssel.
 5. Szolgáltató valamennyi Szolgáltatását a mindenkor hatályos jogszabályoknak és az egyéb szakmai előírásoknak megfelelően nyújtja.
 6. Szolgáltató a tevékenysége során mindig az Ügyfél érdekeinek figyelembevételével, valamint a tőle elvárható körültekintéssel és gondossággal jár el.
 7. Szolgáltatót Páciens vonatkozásában szerződéskötési vagy szerződés fenntartási kötelezettség nem terheli.
 8. Szolgáltató rendes nyitvatartási idejében a weboldalon lévő Szolgáltatásokat nyújtja – díjazás ellenében – az Ügyfél részére.
 9. Szolgáltató a Szolgáltatásokat teljesítési segédek, így közreműködő orvosok, valamint a Szolgáltató egészségügyi alkalmazottai segítségével nyújtja a Szolgáltató Rendelőjében.

 1. A Páciens kijelenti, hogy a Szolgáltató által nyújtott egészségügyi szolgáltatást szabad önrendelkezési jogának biztosítása mellett veszi igénybe.

 1. Egészségügyi Szolgáltatások 
 2. A Szolgáltató szolgáltatásait a Páciens egyéni elhatározása, saját döntése alapján, illetőleg törvényes képviselője vagy – meghatározott esetekben – munkáltatója döntése alapján veszi igénybe.
 3. A Felek Szolgáltatási Szerződésből eredő jogviszonyára a Ptk. általános és különös szabályai, az egészségügyi törvény rendelkezései, az egyéb jogszabályok, a szakmai irányelvek irányadók. Ezek hiányában a módszertani útmutatóban közzétett szabályok, szakmai irányelvek alkalmazandók, módszertani útmutatók hiányában pedig a széles körben elfogadott – szakirodalomban is közzétett -szakmai követelmények az irányadók.
 4. Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételével a Páciens tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a megrendelt szolgáltatás(ok) teljesítéséhez – különösen az orvosi ellátáshoz, egyéb speciális orvosi beavatkozásokhoz, gyógykezelésekhez, a Páciens által igénybe venni kívánt egyéb szolgáltatásokhoz – a Szolgáltató közreműködőket is igénybe vesz, akiknek a közvetített tevékenységéért úgy felel, mintha a közreműködőire bízott tevékenységet saját maga látta volna el.
 5. A szolgáltatás igénybevétele előzetes bejelentkezés és időpontfoglalás után lehetséges, kivéve a műtéti, invazív beavatkozásokon átesett Pácienseket érintő sürgősségi ellátást.
 6. Szolgáltató tájékoztatja a Pácienst, hogy a szolgáltatás jellegéből adódóan a Szolgáltató forgalma nem egyenletes, melyet Páciens tudomásul vesz.
 7. A Szolgáltató ellenőrzési körén kívül eső minden olyan külső körülmény, elháríthatatlan külső ok, mely a szerződéskötés időpontjában előre nem volt látható, és aminek az elkerülése a Szolgáltató részéről nem volt elvárható, és negatívan befolyásolja(hatja) jelen szerződés teljesítését, vis maiornak számít és nem tartozik sem a Szolgáltató, sem a Páciens felelősségi körébe:

– az erőhatalom (pl. földrengés, árvíz, háború, szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, tűzvész, munkabeszüntetés, valamint a honvédelmi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés),

– a károsult elháríthatatlan külső közrehatása,

– harmadik személy elháríthatatlan külső cselekménye,

– más külső erő erőhatalomnak nem minősülő, de elháríthatatlan hatás.

A Vis Maior Szolgáltató részéről nem eredményez szerződésszegést, és nem ad alapot kártérítési igény benyújtására a Páciensnek.

 1. A Szolgáltató a weboldalon meghatározott egészségügyi szolgáltatást vagy szolgáltatásokat az ott meghatározott feltételekkel – a mindenkori szakmai és jogi szabályok megtartása mellett – nyújtja, amelyekért a Páciens a Szolgáltató részére a Szolgáltató honlapján tájékoztató jelleggel, illetve teljeskörűen a recepción megtalálható mindenkor hatályos Árjegyzéken feltüntetett ellenértéket fizeti meg. A műtétek árának meghatározása egyéni árajánlat megadásával történik. A hivatalos Árjegyzék ezért tájékoztató jellegű, mely az egyes műtéti típusok kiinduló árát tartalmazza.
 2. Páciens a Szolgáltatási szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy minden orvosi beavatkozásnak, kezelésnek van kockázata, és mindazt a kockázatot, amelyért az orvos nem tehető felelőssé, a betegnek kell viselnie. Az egyes Páciensnél a gyógyulás menete és időtartama eltérő lehet, vagy az átlagostól eltérhet.

III. Ellátás folyamata

 1. Általános információk

Szakrendelő nyitvatartási idő: hétfőtől – péntekig 8.00 – 20.00 óráig

 1. Elérhetőségek:
 2. a) Rendelő recepció: +36/20 264 3707 és a +36/30 120 1804
 3. b) Honlap: https://www.mydoctoregeszsegkozpont.hu
 4. Időpontfoglalás, bejelentkezés, Szolgáltatási szerződés megkötése
 5. a) Időpont-egyeztetés kizárólag nyitvatartási időben lehetséges, személyesen és online időpontfoglaló rendszeren keresztül. Szolgáltató az online időpontfoglaló rendszer használatának támogatásához call center szolgáltatást üzemeltett munkanapokon 9- 18 óra között a +36/20 264 3707 és a +36/30 120 1804 telefonszámokon. Az időpontfoglalás a Szolgáltató szóbeli, vagy írásbeli visszaigazolásával válik érvényessé.

Az online időpontfoglaló rendszer használata regisztrációhoz kötött. A regisztráció során megadott adatok tárolásra kerülnek és az Időpontfoglalás során ezen adatok kerülnek megjelenítésre a lefoglalt időpontokhoz kapcsolódóan.

Szabad időpontok rendelkezésre állása esetén a Szolgáltató biztosítja, hogy a Páciensek hétköznapokon akár 24 órán belüli szakorvosi konzultációra jelentkezhessenek.

A névre szólóan lefoglalt időpont nem átruházható.

A Szolgáltató jelen ÁSZF-be foglaltan is tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a Szolgáltatóval folytatott telefonbeszélgetéseket a Szolgáltató minőségbiztosítási, és a Szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatok rögzítése, valamint esetleges panasz és igényérvényesítési célokból rögzíti.

 1. b) Figyelemmel arra, hogy a betegellátás az orvosi rendelőkben/műtőkben folyamatos, ezért az előre egyeztetett időponthoz képest előfordulhat késés a betegvizsgálat/műtét megkezdésében. A Páciens a később kezdődő orvosi vizsgálat/beavatkozás miatt semmilyen kártérítésre nem tarthat igényt.
 2. c) Az időpontfoglalás alkalmával a Szolgáltató tájékoztatást ad a Megrendelő/Páciens részére az időpont foglalás következményeiről (a vizsgálati időpont lemondásának szabályairól).
 3. d) Amennyiben a Páciens az előre egyeztetett időponthoz képest késve jelenik meg a rendelőben, és a késedelem nem haladja meg a 10 percet, a Szolgáltató elvégzi az egyeztetett orvosi vizsgálatot a rendelés folyamán. Amennyiben a Páciens késedelme meghaladja a 10 percet, a Szolgáltató az adott napon tervezett orvosi vizsgálatok rendjének függvényében felajánlja a Páciensnek új időpont egyeztetését, vagy a vizsgálat adott napon, későbbi időpontban való elvégzését. A Páciens egyik esetben sem tarthat igényt semmilyen kártérítésre.
 4. d) Minden új megjelenés alkalmával, új időpont foglalása szükséges, kivéve a sürgősségi ellátást.
 5. e) A Páciens regisztrációja, adatainak rögzítése, a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges nyilatkozatok, szerződés kitöltése és aláírása a Szolgáltató Recepcióján történik.
 6. f) A Páciens a műtéti, illetve egyéb invazív beavatkozások igénybevételét megelőzően köteles az egyedi árjajánlatot írásban elfogadni, és aláírásával ellátni. Ennek hiányában a szolgáltatás igénybevétele nem kezdhető meg. Az ambuláns szolgáltatások igénybevételének további feltétele az Adatfelvételi lap kitöltése és aláírással való ellátása.

A Szolgáltatási Szerződés aláírásának a hiányában is érvényes megrendelésnek minősül a Megrendelő/Páciens részéről minden olyan szóbeli, vagy írásbeli nyilatkozat, amely arra irányul, hogy a Szolgáltató egészségügyi szolgáltatást nyújtson a Páciens részére.

Ennek megfelelően a Megrendelő részéről megrendelésnek minősül többek között:

– telefonon, a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, online az informatikai rendszerén keresztül vagy írásban/e-mail útján történő időpontfoglalás meghatározott egészségügyi szolgáltatásra vonatkozóan,

– az egészségügyi szolgáltatás tényleges igénybevétele,

– az egészségügyi szolgáltatás vonatkozásában előleg fizetése a Szolgáltató részére.

 1. g) A Szolgáltatási Szerződést a Páciens vagy a törvényes képviselője jogosult aláírni.
 2. h) A Szolgáltatási Szerződés elektronikus úton történő elfogadásával szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a megrendelt szolgáltatás(ok) teljesítéséhez a Szolgáltató közreműködőket is igénybe vehet, akiknek tevékenységéért úgy felel, mintha a közreműködőire bízott tevékenységet saját maga látta volna el. A Szolgáltató ezen általa megvásárolt szolgáltatásokat részben vagy egészben is értékesítheti változatlan formában, illetve tartalommal a Páciens részére, amely szolgáltatások értékesítése – a Szolgáltató döntésétől függően – történhet változatlan (azaz beszerzési) áron, vagy saját díjszabása alapján, módosult – növelt, vagy csökkentett – áron (közvetített szolgáltatás).
 3. i) Az egészségügyi szolgáltatáscsomagok megkötésére külön időpont egyeztetés szükséges.
 4. j) A műtéti beavatkozásokat megelőzően írásos egyeztetésre kerül sor a Pácienssel, mely kiterjed többek között az érkezés és távozás várható időpontjára, a Páciens teendőire (étel és italfogyasztás utolsó időpontjára, műtéti előkészületekre), az ellátás tartalmára.
 5. k) A Páciens és hozzátartozói kötelesek az egészségügyi ellátások szolgáltatásának rendjét (házirendjét) betartani.
 6. l) A Szolgáltató a Kórházi ellátások esetén a Páciens egészségi állapotáról anamnézis (kórelőzmény) adatlapot vesz fel, továbbá az általa végzett egészségügyi beavatkozásokról és ellátásokról egészségügyi dokumentációt vezet.
 7. m) Az ambuláns ellátások esetén a Páciens vizsgálatairól, a beavatkozásokról elektronikus ambuláns adatlapot vezet, mely dokumentumokat a vonatkozó jogszabályok szerint betegdokumentációként kezel.
 8. n) távkonzultáció külön díjazás ellenében vehető igénybe, előzetes megfizetéssel, a következő feltételekkel
 • a távkonzultáció nem helyettesíti a személyes orvos-páciens találkozást
 • távkonzultáció során rész-vizsgálat történik, az orvos a Páciens által rendelkezésre bocsátott adatokra és egészségügyi dokumentációkra alapozva hozza meg javaslatát
 • a Szolgáltató részére elküldött egészségügyi adatok hitelességéért és teljes körűségéért (bármilyen visszatartott adat vagy egészségügyi dokumentáció miatt az orvos a vélemény kialakításánál megtévesztésbe kerülhet) a Páciens kizárólagos felelősséggel tartozik
 • a Páciens kizárólagos felelőssége a dokumentációk eljuttatása a Szolgáltató részére
 • Páciens előzetesen írásban hozzájárul egészségügyi adatai kezeléséhez a távkonzultáció során
 • A távkonzultáció szolgáltatás során a Szolgáltató felelőssége a kialakított orvosi vélemény/javaslat megfogalmazásáig tart, az abban leírtak/elmondottak betartásáért és az elmaradásból eredő egészségi állapotban bekövetkezett változásért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.
 1. Az egyedi Szolgáltatási Szerződés határozott időre jön létre.
 2. Megrendelés, lemondás:

Az előre lefoglalt időpontot a Páciens a vizsgálat időpontját megelőző 2 munkanappal módosíthatja vagy mondhatja le.

Amennyiben a Páciens az előre foglalt időpontot az ellátás tervezett időpontját legalább 2 munkanapon belül írásban ( mydoctor@mydoctoregeszsegkozpont.hu ), vagy Szolgáltató ügyfélszolgálatain (online illetve telefonon) mondja le vagy módosítja, Szolgáltató az adott ellátásra vonatkozó díj 50%-át, mint rendelkezésre állási díjat jogosult igényelni és kiszámlázni a Megrendelő/Páciens felé, amely összeget a Megrendelő/Páciens köteles készpénzben, vagy átutalással megfizetni a levelezési címére kiküldött díjbekérő kézhezvételétől számított 15 napon belül. A rendelkezésre állási díj megfizetésének kötelezettsége alól kivételt jelent, ha a Páciens bizonyítja, hogy rajta kívül álló okból kifolyólag nem volt lehetősége az előzetesen lefoglalt időpontot lemondani.

Amennyiben a Páciens a szolgáltatás megrendelésétől az előleg megfizetését követően, de még az egészségügyi szolgáltatás tényleges nyújtása, illetőleg igénybevétele előtt eláll, a már kifizetett előleg a Szolgáltatót bánatpénz címén illeti meg, ami a műtéti csomag díjának 20%-val (húsz százalékával) megegyező mértékű. A bánatpénzt a Szolgáltató jogosult a már kifizetett előleg összegből levonni. A Szolgáltató az előleg fennmaradó összegét kötelesek 15 (tizenöt) napon belül a Páciensnek visszautalni.

A korábban megrendelt bármely külső szolgáltató által nyújtott vizsgálat lemondására a Megrendelő/Páciens legkésőbb a vizsgálatot megelőző munkanapig reggel 9.00 óráig jogosult, ezt követően a Szolgáltató a lemondást nem tudja elfogadni. Amennyiben a Páciens a megrendelt vizsgálatra bármilyen oknál fogva mégsem tud elmenni és azt előzetesen nem mondja le, akkor a vizsgálat teljes összegét köteles a Megrendelő/Páciens megtéríteni a megrendeléssel kapcsolatos előkészületek, szervezési munkák, anyagköltségek kompenzálásaként.

6 Az egyedi Szolgáltatási Szerződés megszűnésének/megszüntetésének esetei:

Az egyedi Szolgáltatási Szerződés megszűnik az alábbi esetek bármelyikének bekövetkeztével:

– a Felek közös megegyezésével,

– a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,

– a Szolgáltató működési engedélyének a visszavonása esetén,

– rendes felmondással,

– azonnali hatályú felmondással,

– a szerződés teljesítésével

– a Páciens halálával.

A Páciens jogosult bármikor azonnali hatállyal felmondani a Szolgáltatási Szerződést, azonban helytállni köteles a Szolgáltató által már elvállalt kötelezettségeiért (így – többek között – a Szolgáltató által megrendelt közvetített szolgáltatások ellenértékét köteles megtéríteni).

7 Az egyedi Szolgáltatási Szerződés kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosítható és a szerződéssel kapcsolatos nyilatkozataikat is írásban kötelesek megtenni, kivéve azokat az eseteket, ahol akár jogszabály, akár a jelen ÁSZF szóbeli jognyilatkozat megtételét is lehetővé teszi.

 1. Páciensek jogai

A./ Önrendelkezési jog

 1. A Pácienst megilleti az önrendelkezéshez való jog. Ennek keretében a Páciens szabadon döntheti el, hogy kívánja-e a Szolgáltató egészségügyi szolgáltatásait igénybe venni, illetve annak során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza. A Páciens döntése nem érinti azonban a Páciens díjfizetési kötelezettségét a Szolgáltató által már elvégzett, illetőleg a megkezdett szolgáltatások vonatkozásában, amelyek ellenértékét köteles megtéríteni a Szolgáltatónak.
 2. A Páciensnek joga van, hogy a kivizsgálását és kezelését érintő döntésekben részt vegyen. Szolgáltató részéről bármilyen egészségügyi beavatkozás elvégzésének feltétele, hogy ahhoz a Páciens megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes, megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezését adja. A Páciens ezen beleegyezését szóban, írásban és ráutaló magatartással is megadhatja, kivéve, ha a törvény eltérően rendelkezik.
 3. Felek megállapodnak abban, hogy az előzetesen elvégzett orvosi vizsgálatok, az átadott betegdokumentáció és/ vagy a számla Páciens részéről történő aláírása jelen értelmezés szerint a beleegyezés megadásának tekintendő.
 4. A Páciens a megállapított diagnózissal, illetőleg javasolt terápiával, vagy más egészségügyi szolgáltatóhoz történő beutalásával kapcsolatban saját költségére a Szolgáltató előzetes értesítése mellett kezdeményezheti más, a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló orvos által történő vizsgálatát.
 5. Cselekvőképes Páciens – ha az Egészségügyi törvény (továbbiakban Eütv.) eltérően nem rendelkezik – közokiratban, teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy – írásképtelensége esetén – két tanú együttes jelenlétében megtett nyilatkozattal
 6. a) megnevezheti azt a cselekvőképes személyt, aki jogosult helyette a beleegyezés, illetve a visszautasítás jogát gyakorolni, illetve, akit az Eütv. 13. § alapján tájékoztatni kell,
 7. b) az a) pontban meghatározott személy megjelölésével vagy a nélkül az Eütv. 16. § (2) bekezdése szerinti személyek közül bárkit kizárhat a beleegyezés és a visszautasítás jogának helyette történő gyakorlásából, illetve az Eütv. 13. § szerinti tájékoztatásból.
 8. Amennyiben a Páciens cselekvőképtelen és nincs az előbbi bekezdés a) pontja alapján nyilatkozattételre jogosult személy, a beleegyezés és a visszautasítás jogának a gyakorlására az Eütv. 16. § (2) bekezdésében megjelölt sorrendben az ott megjelölt személyek jogosultak.
 9. A Páciens beleegyezésére nincs szükség abban az esetben, ha az adott beavatkozás vagy intézkedés elmaradása mások – ideértve a 24. hetet betöltött magzatot is – egészségét vagy testi épségét súlyosan veszélyezteti, továbbá, ha a beteg közvetlen életveszélyben van.
 10. A Páciens beavatkozásokba történő beleegyezését vélelmezni kell, ha egészségi állapota következtében beleegyező nyilatkozat megtételére nem képes, és
 11. a) a fentiek szerint a beleegyezés jogának a gyakorlására az Páciens által megnevezett személy nyilatkozatának beszerzése késedelemmel járna;
 12. b) invazív beavatkozások esetén akkor, ha az előbbi, vagy az Eütv. 16. § (2) bekezdése szerinti személy nyilatkozatának beszerzése késedelemmel járna és a beavatkozás késedelmes elvégzése az Páciens egészségi állapotának súlyos vagy maradandó károsodásához vezetne.
 13. Írásbeli vagy két tanú jelenlétében tett szóbeli vagy más módon megtett beleegyezése hiányában a Szolgáltató a Szerződés tárgyát képező vizsgálatot, illetve a beavatkozást nem kezdi meg. A beleegyezés bármikor visszavonható.

Abban az esetben, ha a beleegyezését a Páciens a Szerződésben elismert általános tájékoztatás ellenére alapos ok nélkül nem adja meg, illetve alapos ok nélkül visszavonja:

 1. a Páciens köteles a Szolgáltató ebből eredő kára, valamint a felmerült, indokolt és igazolt költségei megfizetésére,
 2. a Szolgáltató jogosult a megkötött szerződéstől elállni,
 3. a Páciens vállalja a felelősséget az egészségi állapotában bekövetkezett károkért.
 4. A Páciens bármikor jogosult az egészségügyi szolgáltatás igénybevételének a félbeszakítására, azonban ekkor
 5. a) a Páciens köteles a Szolgáltató ebből eredő kára, valamint a felmerült, indokolt és igazolt költségei megfizetésére,

 1. b) a Szolgáltató jogosult a megkötött szerződéstől elállni, a Páciens vállalja a felelősséget az egészségi állapotában bekövetkezett károkért, kivéve, ha azok az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele félbeszakítása nélkül is bekövetkeztek volna.
 2. Amennyiben a Páciens
 3. a) a Szolgáltató által vállalt, illetve előírt kontrollvizsgálaton nem jelenik meg,
 4. b) az igénybe vett egészségügyi szolgáltatással összefüggésben felmerült szövődménnyel kapcsolatban a Szolgáltatót haladéktalanul, illetve akadályoztatása esetén az akadály elhárulta után haladéktalanul nem tájékoztatja, vagy a Szolgáltató által a szövődmény kezelésére felajánlott beavatkozást, vagy a diagnózis felállításához szükséges vizsgálatot visszautasítja, ahhoz nem adja a beleegyezését,

a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, valamint a Pácienst terheli a felelősség az egészségi állapotában bekövetkezett károkért.

B./ Kapcsolattartási jog

 1. A Páciens az Eütv. által biztosított kapcsolattartási jogát a Szolgáltatónál meglévő feltételektől függően, betegtársai jogainak a tiszteletben tartásával, és a betegellátás zavartalanságát biztosítva gyakorolhatja.
 2. A Páciens megtilthatja, hogy az ellátás, a (gyógy)kezelésének a tényét, vagy az ellátásával, (gyógy)kezelésével kapcsolatos egyéb információt más előtt feltárják, kivéve, ha az az Eütv. vagy egyéb jogszabály másként rendelkezik.

C./ Ellátás visszautasításának joga

 1. A cselekvőképes Pácienst megilleti az ellátás visszautasításának joga, kivéve, ha annak elmaradása mások életét, vagy testi épségét veszélyeztetné.
 2. A Páciens minden olyan ellátást, amelynek elmaradása esetén egészségi állapotában várhatóan súlyos vagy maradandó károsodás következne be, csak közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban, illetve írásképtelensége esetén két tanú együttes jelenlétében utasíthat vissza. Ez utóbbi esetben a visszautasítást az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell, amelyet a tanúk aláírásukkal hitelesítenek.
 3. Az életfenntartó vagy életmentő beavatkozás visszautasítására és annak részletszabályaira, illetőleg a cselekvőképes személy későbbi esetleges cselekvőképtelensége esetére tett nyilatkozataira és azok tartalmára az Eütv. rendelkezései az irányadóak.

D./ Egészségügyi dokumentáció megismerésének joga

 1. A Szolgáltató a Páciensről, személyi adatairól, az általa a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott kórelőzményi adatokról, a megrendelt szolgáltatásokról, az elvégzett beavatkozásokról elektronikus és papíralapú egészségügyi dokumentációt vezet.
 2. A Páciens jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő adatokat, továbbá joga van ahhoz, hogy azokról tájékoztatást kérjen a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, a Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak szerint.
 3. Az egészségügyi dokumentációval a Szolgáltató, az abban szereplő adatokkal a Páciens rendelkezik.
 4. A Páciens jogosult az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról kivonatot vagy másolatot készíteni, vagy másolatot kapni.
 5. Páciens jogosult az adott betegségével kapcsolatos egészségügyi ellátásának ideje alatt az általa meghatározott személyt írásban felhatalmazni a rá vonatkozó egészségügyi dokumentációba való betekintésre, illetve arra, hogy azokról másolatot készíttessen. A Páciensnek joga van arról nyilatkozni, hogy betegségéről, annak várható kimeneteléről kiknek adható felvilágosítás, illetve kiket zár ki egészségügyi adatainak részleges, vagy teljes megismeréséből. A Páciensnek ezen nyilatkozatáról köteles a Szolgáltatót a Szolgáltatási Szerződés megkötésekor írásban tájékoztatni, és azt részére írásban átadni.
 6. A Páciens egészségügyi ellátásának befejezését követően csak a beteg által adott teljes bizonyító erővel rendelkező magánokiratban felhatalmazott személy jogosult az egészségügyi dokumentációba való betekintésre, és arról való másolat készítésére. A Páciensnek joga van arról nyilatkozni, hogy betegségéről, annak várható kimeneteléről kiknek adható felvilágosítás, illetve kiket zár ki egészségügyi adatainak részleges vagy teljes megismeréséből. A Páciensnek ezen nyilatkozatáról köteles a Szolgáltatót a Szolgáltatási szerződés megkötésekor írásban tájékoztatni, és azt részére írásban átadni.
 7. Az érintett személy egészségügyi adatait annak hozzájárulása hiányában is közölni kell, amennyiben ezt törvény elrendeli, vagy ezt mások életének, testi épségének és egészségének védelme szükségessé teszi.

E./ Tájékoztatáshoz való jog

 1. Páciens kijelenti, hogy a Szerződés aláírását megelőzően a Szerződés tárgyát képző egészségügyi ellátással kapcsolatban

 1. a) egészségi állapotáról, beleértve ennek orvosi megítélését is,
 2. b) a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról,
 3. c) a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól,
 4. d) a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjairól,
 5. e) a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről,
 6. f) az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről,
 7. g) a további ellátásokról,
 8. h) a javasolt életmódról, valamint
 9. i) a vizsgálatok és beavatkozások tekintetében fennálló döntési tájékoztatásban részesült, olyan formában, amelyet megértett, az ellátással és a fentiekkel kapcsolatban feltett kérdéseire választ kapott, ennek alapján az ellátással kapcsolatos körülményeket szabadon mérlegelve döntött a Szerződés megkötése, és az egészségügyi ellátás igénybevétele mellett.
 10. A Szolgáltató a Pácienst az őt megillető betegjogokról, valamint azok érvényesíthetőségéről a Szolgáltató honlapján megtalálható Betegjogi Tájékoztatóban tájékoztatja.
 11. Szolgáltató a vállalt egészségügyi ellátást a jogi, szakmai és etikai szabályok megtartásával, a Páciens egészségügyi és egyéb érdekeit szem előtt tartva nyújtja, eredmény megvalósítására – a szerződés kifejezett rendelkezése hiányában – nem vállal kötelezettséget. Szolgáltató tájékoztatja Pácienst, Páciens pedig tudomásul veszi, hogy az egészségügyi ellátást a Páciens által a rendelkezésére bocsátott, valamint a jogszabályok és szakmai szabályok által megkövetelt vizsgálatokból nyert információk alapján nyújtja. A Szolgáltató nem vállal felelőssége a Páciens által elhallgatott információk ismeretében megelőzhető, illetve a Pácienssel veleszületett, örökletes vagy egyéb olyan nem ismert betegségből eredő szövődményekért, amelyek diagnosztizálására csak jogszabály vagy szakmai szabály által elő nem írt vizsgálattal lett volna lehetőség.

E./ Orvosválasztás

 1. Páciensnek jogában áll a Szolgáltatóval jogviszonyban álló szakorvost választani. Szolgáltató biztosítja, hogy elsődlegesen a választott orvos végezze el a beavatkozást, amíg a Páciens kifejezett kérése más orvos választására nem irányul. Szolgáltató a választott orvos távollétében, akadályoztatása esetén helyettesítéséről gondoskodik.
 2. Figyelemmel a Szolgáltató és az általa foglalkoztatott orvosok által végzett tevékenységre, és annak jellegére a Szolgáltató rögzíti, hogy bizonyos előre nem látható esetekben (pl. sürgős műtét, betegség) a Páciens által választott orvos akadályoztatva lehet abban, hogy az előre egyeztetett időpontban a Páciens rendelkezésére álljon és őt ellássa. A Szolgáltató erre az esetre vállalja, hogy a választott orvos akadályoztatásáról való tudomásszerzését követően a Pácienssel haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a Páciens által megadott elérhetőségek valamelyike útján, és tájékoztatja őt – legkésőbb az egyeztetett időpontban a helyszínen – a választott orvos akadályoztatásáról, valamint arról, hogy az egyeztetett időpontban tud-e helyettesítő orvosról gondoskodni, illetőleg hogy ezen helyettesítő személyt a Páciens elfogadja-e. Amennyiben a Szolgáltató helyettesítő orvosról gondoskodni nem tud, vagy annak személyét a Páciens nem fogadja el, a Felek új időpontot kötelesek egyeztetni. A Páciens a fenti okból történő időpont-módosítás miatt semmilyen kártérítésre nem jogosult, arra igényt nem tarthat.
 3. A választott orvosnak az orvosválasztással való egyetértéséről a Páciens köteles gondoskodni, az ennek elmulasztásából eredő kárért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, továbbá a Páciens köteles ezzel összefüggésben a felmerült, indokolt és a Szolgáltató által igazolt költségek megfizetésére.
 4. Páciens kötelezettségei
 5. A Páciens a saját egészségi állapotáért a tőle elvárható módon felelősséggel tartozik, nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a Szerződés tárgyát képező egészségügyi ellátás sikerét veszélyeztetné. Az ilyen magatartásokból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 6. Az Ügyfél az előre egyeztetett időpont előtt lehetőség szerint legalább 5 perccel megelőzően az egészségközpont recepcióján jelzi, hogy megérkezett a szolgáltatás igénybevétele céljából. A Szolgáltató a bejelentkezés és adatrögzítés, adategyeztetést követően nyújtja az igényelt egészségügyi szolgáltatást.
 7. A Páciens ellátása alatt a Szolgáltató egészségügyi ellátó területén köteles tartózkodni minden olyan magatartástól és tevékenységtől, amely a társadalmilag elfogadható kockázati szinten felül, köztudottan mások egészségét veszélyezteti. E rendelkezés súlyos vagy ismételt megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a már teljesített szolgáltatások ellenértékét, valamint az ebből eredő kárát a Pácienssel szemben érvényesíteni.
 8. A Páciens az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani az erre vonatkozó jogszabályokat és a Szolgáltató házi- és működési rendjét, és egyéb nyilvános szabályzatait.
 9. A Páciens – amennyiben ezt egészségi állapota lehetővé teszi – köteles az ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozókkal képességei és ismeretei szerint az alábbiak szerint együttműködni:
 10. a) tájékoztatni őket mindarról, amely szükséges a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez, így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről,
 11. b) tájékoztatni őket – saját betegségével összefüggésben – mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról,
 12. c) fertőző betegségek esetén megnevezni azon személyeket, akiktől a fertőző betegséget megkaphatta, illetve akiket megfertőzhetett,
 13. d) tájékoztatni őket minden, az egészségügyi ellátást érintő, általa korábban tett jognyilatkozatáról,
 14. e) a gyógykezelésével kapcsolatban tőlük kapott rendelkezéseket betartani,
 15. f) tiszteletben tartani más betegek, valamint a Szolgáltatóval jogviszonyban álló dolgozók jogait
 16. g) A Szolgáltatási szerződést, valamint a szolgáltatás során szükséges nyilatkozatokat az a személy köteles aláírni, aki a megrendelt egészségügyi szolgáltatást igénybe veszi, ebben a körben a Szolgáltató nem fogadja el képviselő aláírását. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes személyek esetében a szerződést a törvényes képviselők, illetőleg a gondnok köteles aláírni, akik készfizető kezesként felelnek a megrendelt szolgáltatások ellenértékének a kiegyenlítéséért.
 17. A jelen cím 5. pontjában foglalt kötelezettségek megszegése esetén
 18. a) a Páciens köteles a Szolgáltató ebből eredő kára, valamint a felmerült, indokolt és igazolt költségei megfizetésére,
 19. b) súlyos vagy ismételt szabályszegés esetén a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani,
 20. c) valamint különösen az 5. pont a), b), d), e) és f) alpontjában foglalt kötelezettségek megszegése esetére a Páciens vállalja a felelősséget az egészségi állapotában, vagy egyébként bekövetkezett károkért, kivéve, ha azok a kötelezettségek megszegése nélkül is bekövetkeztek volna.
 21. A Páciens a szolgáltatás igénybevétele során tudomására jutott, a Szolgáltató működésével kapcsolatos adatokat bizalmasan kezeli, azokat a Szolgáltató hozzájárulása nélkül – jogszabály vagy végrehajtható hatósági vagy bírósági határozat eltérő rendelkezése hiányában – harmadik személy, hatóság vagy bíróság részére nem adja ki. E titoktartási kötelezettség a Szerződés megszűnését vagy teljesülését követően is fennmarad.
 22. Szolgáltató indokolt esetben jogosult kezelési tervet készíteni, valamint azt megváltoztatni, utóbbi esetben azonban köteles az Ügyfelet a módosítás tényéről, valamint annak indokairól legkésőbb a következő kezelésen tájékoztatni.
 23. Páciens hozzájárul ahhoz, hogy a kezelések elvégzéséhez szükséges mintavételi vizsgálatokat a Szolgáltató elvégezze.
 24. Fizetési feltételek
 25. Páciens tudomásul veszi, hogy Szolgáltató valamennyi egészségügyi szolgáltatást, mint magánszolgáltató, azaz nem társadalombiztosítás által finanszírozott szolgáltatásként végzi, így Páciens az egészségügyi szolgáltatásért köteles Szolgáltató részére díjat fizetni. Páciens az egészségügyi szolgáltatások és a szolgáltatási csomagok mindenkori tájékoztató szolgáltatási díjait megtalálja a Szolgáltató honlapján (www.mydoctoregeszsegkozpont.hu ), továbbá teljes díjtáblázatot a Szolgáltató a recepcióján személyesen és/vagy telefonon, valamint e-mail útján tájékoztatást nyújt Páciens részére a mindenkor hatályos árlista alapján kalkulált, vagy egyedi árajánlatban meghatározott díjakról.
 26. A szolgáltatás díját számla ellenében legkésőbb az egészségügyi szolgáltatás nyújtását követően haladéktalanul meg kell fizetnie a Szolgáltató részére. Kivételt képeznek ez alól a műtéti beavatkozások, távkonzultáció, receptfelírás melyek díját a Páciens előre fizeti. Ezen összeg megfizetéséig a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni.

Azon közvetített szolgáltatások díját, amelyeket a Páciens külső szolgáltatótól vesz igénybe, és amelynek a díja előzetesen ismert, a Páciens megrendeléskor köteles kiegyenlíteni számla ellenében, és ezen összeg megfizetéséig a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni.

 1. A szolgáltatási díj kiegyenlítésére Szolgáltató számlája ellenében elsődlegesen magyar forintban, a szolgáltatás igénybevételekor készpénzzel, bankkártyával vagy egészségpénztári kártyával kerül sor.
 2. A Páciens tudomásul veszi, hogy ellenkező megállapodás hiányában, a jogviszony közte és a Szolgáltató között létesül, így minden díjtételt a Szolgáltatónak közvetlenül köteles megfizetni, a kiállított számlán feltüntetett határidőn belül.

Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy külsős közreműködők igénybevételekor a Szolgáltatóval szerződött közreműködők (cégek, intézmények) felé fizetési kötelezettsége nincs, kivéve, ha a Felek előzetesen máshogy nem állapodnak meg.

 1. A Páciensnek lehetősége van a szolgáltatási díj megfizetését egészségbiztosítón keresztül kiegyenlíteni. Ebben az esetben az egészség biztosító által előírt dokumentumok megküldése után az egészségbiztosító fizeti meg a szolgáltatás díját a Szolgáltató részére. Amennyiben az egészségbiztosító a dokumentumok Szolgáltató általi hiánytalan megküldésétől és a számla fizetési határidejének lejáratától számított 60 (hatvan) naptári napon belül nem fizeti meg a szolgáltatási díjat a Szolgáltató részére, akkor – függetlenül annak okától – a szolgáltatási díjat a Szolgáltató felhívására a Páciens haladéktalanul köteles megfizetni Szolgáltató részére. Ebben az esetben a Szolgáltató a biztosító esetleges utólagos fizetése esetén a Páciens által kiegyenlített összeget, annak beérkezésétől számított 30 napon belül tovább utalja a Páciens részére.
 2. Páciens a Szolgáltatási szerződés aláírásával egyidejűleg köteles megjelölni annak az egészség biztosítónak a nevét és elérhetőségét, amely biztosítóval az ellátását finanszíroztatni kívánja, illetve köteles megadni a biztosítási kötvényszámát. A Páciens köteles a biztosítási jogviszonya fennállását hitelt érdemlően igazolni.
 3. Amennyiben az egészségbiztosító önrész megfizetését is kiköti a nyilatkozatában, úgy a Páciensnek az önrész díját a Szolgáltatótól történő távozást megelőzően, a zárójelentés kézhezvételét követően – a Szolgáltató számlája alapján – kell megfizetnie a Szolgáltató részére.
 4. A Páciens a szolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén 10 %-os mértékű éves késedelmi kamatot köteles megfizetni a Szolgáltató részére, a késedelembe esés időpontjától a fizetési kötelezettség teljesítésének az időpontjáig számítottan. A Szolgáltató fizetési késedelem esetén jogosult igényét peres úton érvényesíteni a Megrendelővel szemben, és igénybe vehet valamennyi rendelkezésére álló jogi eszközt a követelése érvényesítése érdekében. Az igényérvényesítéssel kapcsolatos felmerülő többletköltségek a Megrendelőt terhelik. Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult megtagadni minden további egészségügyi szolgáltatás nyújtását mindaddig, amíg a Páciens fennálló tartozását nem egyenlíti ki.
 5. A Szolgáltató az Árjegyzéken esetlegesen nem rögzített többletköltséget jelentő szolgáltatásokat kizárólag a Páciens előzetes írásbeli tájékoztatását követően nyújthat. A Páciens a tájékoztatást követően a szolgáltatás igénybevételével elfogadja a többletköltséget jelentő szolgáltatás igénybevételének a feltételeit, és ellenértékének megfizetését. E költségeket számla ellenében a távozás napján, a zárójelentés átvételekor kell készpénzben, bankkártyával, egészségpénztári kártyával vagy előre átutalással megfizetni.
 6. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy egyes többletköltséget jelentő szolgáltatások nyújtását kizárólag az ellenérték megfizetését követően kezdje meg.
 7. Jelen pont rendelkezései nem érintik a Páciensnek a sürgős szükség esetén az életmentő, illetve a súlyos vagy maradandó egészségkárosodás megelőzését biztosító ellátásokat, valamint fájdalmának csillapításához és szenvedéseinek csökkentéséhez való jogát.
 8. Páciens tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a vele szemben fennálló, lejárt – és fizetési felszólítás ellenére sem teljesített – követeléseit peres úton érvényesíteni, igénybe venni valamennyi rendelkezésére álló jogi eszközt a követelése érvényesítése érdekében, továbbá harmadik személyre engedményezni, s mindezen igényérvényesítési módok többletköltségeit Páciensre terhelni.
 9. A Szolgáltató a mindenkori szolgáltatási díjait jogosult egyoldalúan módosítani. Szolgáltató a díjmódosítás tényét és a hatályos díjjegyzéket– a módosítás hatályba lépését legalább 5 (öt) nappal megelőzően – a Szolgáltató Recepcióján köteles elérhetővé tenni. A Szolgáltató által módosított díjak nem vonatkoznak a már megkötött Szolgáltatási szerződés alapján és keretében a Páciens által már megrendelt egészségügyi szolgáltatásokra.
 10. A Szolgáltató az egészségügyi szolgáltatásokat ÁFA mentesen számlázza ki a Páciens részére és ennek megfelelően tünteti föl a díjakat a Recepción elérhetőszereplő Árjegyzékben is.

 VII. Adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezések

 1. A Páciens a szolgáltatás igénybevételéhez köteles a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani az adatfelvételi lapon, az egyedi Szolgáltatási Szerződésben feltüntetni legalább az alábbi adatokat: családi és utónév, születési név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, telefonszám, e-mail cím, állampolgárság, TAJ szám (ha van), neme, egészségügyi azonosító és/vagy bármilyen azonosító (pl. EU-s kártya, útlevélszám, befogadó igazolvány, menekült azonosító), számlázási adatok. A Szolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges, hogy a Páciens azonosítása érdekében Szolgáltató a személyazonosító okmányt (személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány) és lakcímkártyáját elkérje, ellenőrizze.
 2. A Páciens a Szolgáltatási szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a Szolgáltató rendelkezésre bocsájtja a Szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítéséhez szükséges, illetve a jogszabályokban előírt, rá vonatkozó és a szolgáltatás tárgyát képező tevékenység ellátáshoz szükséges – egészségügyi és személyes – adatokat, információkat, továbbá, hogy a Szolgáltató közreműködői, közvetített szolgáltatást nyújtó vállalkozói megismerhessék a szolgáltatások elvégzése céljából, s részükre a Szolgáltató továbbíthassa a szükséges adatokat. Szolgáltató közzéteszi a honlapján, az Adatkezelési Tájékoztatóban azon külső személyek, szervezetek (szolgáltatásaik megnevezésével), jegyzékét, melyek részt vesznek a szolgáltatás nyújtásában.
 3. A Szolgáltató elkötelezett a Páciens adatainak legmagasabb szintű, jogszabályban rögzített védelme iránt. A Szolgáltató a honlapján közzéteszi az adatkezelésével kapcsolatos rendelkezéseket az Adatkezelési Tájékoztatóban.
 4. A Szolgáltató a Páciens előzetes hozzájárulásán alapuló adatkezelést minden esetben a hatályos jogszabályokban foglaltak maradéktalan betartásával, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info. tv.) valamint a 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően végzi.

 VIII. Vizsgálati eredmények, egészségügyi információk közlése

 1. A Páciens tudomásul veszi, hogy vizsgálati eredmény, a Pácienssel összefüggésbe hozható egészségügyi információk közlésére telefonon nincs lehetőség.
 2. Kivételt képez az életet veszélyeztető eltérés, mely esetben a személyes adatfelvevő előzetesen megadott telefonszámon, személyazonosság ellenőrzését, személy beazonosítást követően kaphat tájékoztatást, ilyen esetben a telefonon történő elérést a Szolgáltató legfeljebb két alkalommal próbálja meg.
 3. A Páciens tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az egészségügyi vizsgálati eredményeket, információkat a kezelőorvosának továbbítja, aki jogosult a Páciens irányába azok tartalmáról felvilágosítást adni. Azon Páciensek, akik Egészségkártya regisztrációval rendelkeznek az egészségügyi leleteiket, egészségügyi dokumentációjukat a leletarchívumában megtekinthetik.

 1. Panaszkezelés
 2. Az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos reklamációk ügyében az Egészségkártya Medical Kft. munkatársa jár el.

Cím: 1036 Budapest, Lajos utca 48-66. (Buda Square Irodaház D épület földszint)

E-mail: mydoctor@mydoctoregeszsegkozpont.hu

Az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatban a Szolgáltató reklamációkat kizárólag a Pácienstől, illetve írásban igazolt meghatalmazottjától fogad el.

 1. Panaszt csak írásban fogad el a Szolgáltató. Szóbeli panasz esetén írásbeli dokumentálásáról haladéktalanul gondoskodni kell. Szolgáltató a panaszt az átvételtől, illetőleg beérkezéstől számított 7 napon belül, vagy ennek írásban indokolt meghosszabbítása esetén is legfeljebb 30 napon belül bírálja el, és írásban értesíti a Pácienst annak eredményéről.
 2. Amennyiben a Páciens nem elégedett a Szolgáltatótól kapott válasszal a következő fórumhoz fordulhat:

Betegjogi képviselő: Ivonyné dr. Munk Julianna

Email: julianna.munk@ijb.emmi.gov.hu

Telefon: +36 20 489 9520

 1. Záró rendelkezések
 2. A Szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására, köteles azonban a módosítás tényét, és a módosult ÁSZF-et honlapján közzétenni. A jelen ÁSZF módosítása nem hat ki a már korábban megkötött Szolgáltatási Szerződésre.
 3. A Felek a Szerződésből eredő vagy azzal összefüggő, mindenekelőtt a Szerződés megszegésével, fennállásával, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatos vitás kérdések eldöntését a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá.

10.3. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. számú törvény rendelkezései, illetve a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók és szakmai protokollok az irányadóak, így különösen az alábbiak:

– az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény;

– az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény;

– az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásáról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm.rend.;

– az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003 (X.20.) ESZCSM rendelet;

– a Szolgáltatónál érvényben lévő szakmai protokollok.

Visszahívást kérek
+
Hívjanak!